my Polacy

PRAWO POLSKIE
Przejęcie mieszkania spółdzielczego w zamian za wypłatę dożywotnej renty. Czy jest to prawnie możliwe?
Umowę dożywocia zawierają dwie strony:
  • dożywotnik.
  • osoba, która zobowiązuje się do zapewnienia mu utrzymania i opieki do końca życia.
I w zamian, właśnie za takie utrzymanie, dożywotnia przenosi na nią własność swojej nieruchomości.
Jak już wcześniej wspomniałem przedmiotem -umowy dożywocia jest przeniesienie prawa własności nieruchomości w zamiai za zapewnienie dożywotnego utrzymania.
Przedmiotem umowy dożywocia nie może więc być spó dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, gdyż: nie jest ono prawem własności, lecz ograniczonym prawem rzeczowym.
Pomimo że jest to prawo zbywalne, nie można go zbyć na podstawie umowy dożywocia w zamian za dożywocie. Jeżeli jednak osoba ta dokonałaby przekształcenia tego prawa i została właścic ielem tego mieszkania to nic nie stoi na przeszkodzie, aby oddać je za dożywotnie utrzymanie na podstawie umowy dożywocia.

Jednak uwaga! Dotychczasowy właściciel nieruchomości nie może ustanowić dożywocia na rzecz osoby, która nie jest zaliczona do jego bliskich. Osobą bliską jest:
  • krewny,
  • powinowaty,
  • konkubent,
  • inna osoba pozostająca ze zbywcą w ścisłych stosunkach osobistych.


Uwaga! Umowa dożywocia musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
Jeżeli zostanie zawarta w innej formie, wówczas nie będzie ważna.


Polacy
ubezpieczenia w Niemczech

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

my Polacy