ubezpieczenia w Niemczech

 • 100% koszty koniecznego leczenia (ambulatoryjnie lub w szpitalu)
 • 100 % koszty usług stomatologicznych
 • gwarantowana stabilność składki /garantierte Beitragsstabilität - keine Beitragsanpassungen
 • ubezpieczenie bez udziału własnego w kosztach leczenia /ohne Selbstbeteiligung (SB 0,00 €)
 • ubezpieczenie bez konieczności badania lekarskiego oraz stomatologicznego
 • ubezpieczenie bez obowiązku nadpłaty zaległych składek ustawowych
 • ubezpieczenie bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki /ohne Pflegeversicherungpflicht
 • ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej /ohne Altersrückstellungspflicht 
 • ubezpieczenie ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej do trzech miesięcy po opuszczeniu Niemiec
 • koszty transportu zwłok do kraju ojczystego pokrywane do 10.000,00 €
 • serwis z wydłużonym czasem pracy, 7 dni w tygodniu, również przez polski tel.: +48 (0)22 2578550 

Versicherungen

Versicherungen in Deutschland:
Krankenversicherung
Kfz-Versicherung
Lebensbersicherung
Unfallversicherung
Reiseversicherung
Rentenversicherung
Berufsunfähigkeit
Krankenzusatz
PKV
Private Haftpflicht
Riester Rente
Rürup Rente
Baufinanzierung
Bausparen
Berufsunfähigkeit
Enkelpolice
Lebensversicherung
Haftpflicht-Versicherung
Hausrat
Kfz-Haftpflicht
Krankenversicherung
Pflege-Versicherung
Privat Rechtsschutz
Reise und Freizeit
Rentenversicherung
Unfall-Versicherung
Vorsorge Kinder
Autoversicherung

Versicherung

Alle Rechner
Altersvorsorge
Hausrat
Krankentagegeld
Krankenzusatz
Lebensversicherung
Private Haftpflicht
Privat Rechtsschutz
Privat Rente
Reisegepäck
Reisekranken
Autoversicherung
bAV betriebliche Altersvorsorge
Direktversicherung
Riester Rente
Verkehrs Rechtsschutz
Zahnschutz

ubezpieczenia

Jak uniknąć ubezpieczenia w Niemczech?

Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w Niemczech, a nie chcesz płacić za ubezpieczenie w Niemczech?

Popularną wśród Polaków alternatywą jest prowadzenie działalności bez zameldowania w Niemczech. Osoba która nie jest zameldowana w Niemczech nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia.

patrz podstawa prawna: § 193 VVG (Ustawa o umowie ubezpieczeniowej)

Przykład:
ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla kobiety wiek 55-59 lat, z wkładem własnym [Selbstbeteiligung] 0,00 €, bez badań lekarskich, bez nadpłacania zaleglych składek kosztuje 202,00 €/miesiąc

serwis biurowy bez zameldowania w Niemczech kosztuje 99,00 €/miesiąc

Więcej informacji pod numerem telefonu: +49 (0)6929729359 lub dla dzwoniących z Polski: +48 (0)22 2578550

ubezpieczenie

PRAWO RENTOWE
Podwyżka emerytur

Według informacji podanych ostatnio do publicznej wiadomości nie będzie możliwe podniesienie wysokości wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych w przyszłym roku kalendarzowym tzw. Rentenanpassung. Niemiecka instytucja rentowa Deutsche Rentenversicherung przewiduje, że w roku 2010 oraz w2011 roku nie będzie podwyżek rent i emerytur. Powodem tego jest niekorzystna sytuacja ekonomiczna oraz spadek liczby osób zatrudnionych w gospodarce i wzrost bezrobocia, a także brak podwyżek wynagrodzeń za pracę w ostatnim czasie z uwagi na panujący kryzys.

Ta sytuacja na rynku pracy (Arbeitsmarkt) oraz ogólna sytuacja ekonomiczna sprawią, że w najbliższych w dwóch latach nastąpi tzw. Nullrunde, czyli emeryci nie dostaną żadnych podwyżek. Niektóre instytuty zajmujące się badaniem rozwoju sytuacji ekonomicznej przewidują, że w 2012 roku podwyżka emerytur wyniesie zaledwie około 0,2%. Jak już informowaliśmy szczegółowo w jednym z poprzednich artykułów, latem 2009 roku uchwalono ustawę, która przewiduje tzw. Rentengarantie.

Ustawa ta przewiduje, że w tych okresach kiedy niekorzystna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna mogłaby spowodować zmniejszenie wysokości wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych wejdą w życie przepisy prawne, które uniemożliwią obniżenie rent Tego rodzaju mechanizm określony został w omawianej ustawie jako tzw. Schutzklausel-System.

Zapowiadana w 2010 roku przez niektóre kasy chorych (Krankenkasse) dodatowa składka na ubezpieczenie chorobowe tzw. Zusatzbeitrag w praktyce oznacza dla rencistów podwyżkę wysokości składek na ubezpieczenie chorobowe tzw. Beitrag zur Krankenversicherung. W ten sposób może dojść do faktycznego obniżenia wysokości wypłacanej emerytury netto. Ostatnio od dnia 01.07.2009 obniżono wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe o 0,6 procent. Jeżeli kasy chorych wprowadzą dodatkową składkę, to renciści otrzymają mniejsze wypłaty emerytur. Dla przykładu podajemy, że w przypadku emerytury wynoszącej 1200,00 euro miesięcznie emeryt otrzyma o 7,20 euro niższą emeryturę netto. W związku z powyższą sytuacją eksperci ponownie zwracają uwagę na problemy egzystencjalne niektórych emerytów tzn. Altersarmut

Krankenversicherung

ubezpieczenia w Niemczech

my Polacy


Kolizje, w których poszkodowany musi natychmiast zabezpieczyć dowody swojej niewinności.
Masowy karambol.

Będąc poszkodowanym w kolizji drogowej powinniśmy od zaraz na miejscu kolizji zbierać dowody swojej niewinności. Należą do nich fotografie numerów rejestracyjnych uczestniczących pojazdów, położenia tych pojazdów i szkód jakie w nich powstały, zwymiarowane szkice, nazwiska i adresy świadków i to niezależnie od faktu, że obowiązkowo wzywamy na miejsce policję. Niektóre kolizje wymagają jednak specjalnej troski w zbieraniu tychże dowodów.

Do takich trudnych spraw należą wypadki z kilkoma najeżdżającymi na siebie pojazdami. Jeżeli znaleźliśmy się na początku, w środku, jako pierwszy, czy drugi pojazd, który poprzez najechanie na tył został wepchnięty na poprzednika, musimy dołożyć wszelkich starań, aby zebrać odpowiednie dowody na to, że zostaliśmy na poprzednika wepchnięci. Inaczej ubezpieczalnia sprawcy lub nawet sąd może uznać, że to my sami, w pierwszej fazie zbiorowej kolizji, najechaliśmy na poprzedzający nas pojazd. Wówczas możemy być tylko my sami odpowiedzialni za szkody u poprzednika i szkody w przedniej części naszego własnego pojazdu.

Możemy także zostać obwinieni za część szkód w pojeździe najeżdżającym na nas od tylu, ponieważ przez najechanie na poprzednika, nasze zatrzymanie było o wiele bardziej gwałtowne niż normalne zatrzymanie, przez co będąca do dyspozycji nadjeżdżającego z tyłu droga zatrzymania została mu wydatnie skrócona.
To jest oczywiście dla nas niekorzystne. Wielokrotnie już jednak sądy niemieckie orzekły, że poszkodowany musi sam udowodnić, że nie najechał na poprzednika, lecz został na niego wepchnięty siłą uderzenia od tyłu.
Tak więc zbieramy dowody: oświadczenia świadków lub przynajmniej ich nazwiska i adresy, oświadczenie kierowcy pojazdu poprzedzającego o tym, że widział w lusterku jak staliśmy kilka sekund za nim, nim poczuł uderzenie od tyłu, ślady na jezdni od zablokowanych opon naszego pojazdu itd.
Jeżeli poszkodowany zgłosi się w takim przypadku sam do ubezpieczalni sprawcy (bez swojego prawnika i bez swojego rzeczoznawcy) będzie z reguły pokrzywdzony na należnym odszkodowaniu. Wówczas najczęściej (choć jest to nieprawidłowe) całą szkodę z jego przodu, jak i całą szkodę z tyłu pojazdu poprzedzającego przypisuje się jemu samemu.

Tymczasem prawda jest taka, że nawet w przypadku, gdy "drugi" najpierw sam najechał na "pierwszego", to po najechaniu "trzeciego" na "drugiego" szkody zarówno na przodzie "drugiego" jak i na tyle "pierwszego" zostały niewątpliwie powiększone.
W jakim stopniu te wcześniejsze szkody zostały powiększone, jest to sprawa trudna do określenia nawet dla doświadczonego rzeczoznawcy.

my Polacy

Polacy w Niemczech


PRAWO NIEMIECKIE
Jeżeli za szybką jazde grozi utrata prawa jazdy i kolejne punkty, to czy warto się odwoływać?

Generalnie można się odwołać, jeżeli grozi czasowa utrata prawa jazdy. Trzeba pamiętać, że w ciągu 2 tygodni należy wnieść sprzeciw (Einspruch erheben). Fachowcy twierdzą, że przy prawie jednej trzeciej wszystkich orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów (Fahrverbot) możliwa jest (naturalnie pod pewnymi warunkami) zamiana na karę pieniężną. Stwierdzono, że dwa argumenty działają na sędziów „zmiękczająco".

 1. Tzw. Augenblickversagen. Polega on na tym, że np. kierowca wyprzedzając ciężarówkę nie zauważył znaku ograniczającego prędkość.
 2. Możemy udowodnić w sądzie, że pilnie potrzebujemy samochód albo z powodów prywatnych albo służbowych.

Jeżeli w tych wypadkach uda nam się przekonać sędziego to co prawda możemy liczyć się z wyższą (dwukrotnie, a nawet trzykrotnie) karą pieniężną, ale prawo jazdy zachowamy.
Uwaga! Pamiętajmy, że w tego typu sprawach sędzia ma duży margines swobodnego podjęcia decyzji, jeśli chodzi o wysokość i rodzaj kary. Dlatego duże znaczenie ma też udział fachowego adwokata specjalizującego się w tego rodzaju sprawach.

W komfortowej sytuacji są osoby posiadające Verkehrsschutz - Police, gdyż w każdym wypadku koszty adwokackie i sądowe pokrywa ubezpieczalnia. Natomiast jeżeli chodzi o punkty, to ilość ich za dane przewinienie jest sztywna i wynika ze specjalnej tabeli. Punkty te są sumowane, zbierane i przechowywane w tzw. Verkehrssünderkartei we Flensburgu.

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenia
ubezpieczenia w Niemczech

my Polacy

PRAWO POLSKIE
Przejęcie mieszkania spółdzielczego w zamian za wypłatę dożywotnej renty. Czy jest to prawnie możliwe?
Umowę dożywocia zawierają dwie strony:
 • dożywotnik.
 • osoba, która zobowiązuje się do zapewnienia mu utrzymania i opieki do końca życia.
I w zamian, właśnie za takie utrzymanie, dożywotnia przenosi na nią własność swojej nieruchomości.
Jak już wcześniej wspomniałem przedmiotem -umowy dożywocia jest przeniesienie prawa własności nieruchomości w zamiai za zapewnienie dożywotnego utrzymania.
Przedmiotem umowy dożywocia nie może więc być spó dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, gdyż: nie jest ono prawem własności, lecz ograniczonym prawem rzeczowym.
Pomimo że jest to prawo zbywalne, nie można go zbyć na podstawie umowy dożywocia w zamian za dożywocie. Jeżeli jednak osoba ta dokonałaby przekształcenia tego prawa i została właścic ielem tego mieszkania to nic nie stoi na przeszkodzie, aby oddać je za dożywotnie utrzymanie na podstawie umowy dożywocia.

Jednak uwaga! Dotychczasowy właściciel nieruchomości nie może ustanowić dożywocia na rzecz osoby, która nie jest zaliczona do jego bliskich. Osobą bliską jest:
 • krewny,
 • powinowaty,
 • konkubent,
 • inna osoba pozostająca ze zbywcą w ścisłych stosunkach osobistych.


Uwaga! Umowa dożywocia musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
Jeżeli zostanie zawarta w innej formie, wówczas nie będzie ważna.


Polacy
ubezpieczenia w Niemczech

my Polacy

my Polacy: ubezpieczenie w Niemczech


Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Stuttgart, Dortmund, Essen, Düsseldorf

Versicherung

Rentenversicherung
Berufsunfähigkeit
Krankenzusatz
PKV

ubezpieczenie

ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Versicherung

Versicherung
Krankenversicherung

Ubezpieczenia w Niemczech

Ubezpieczenia w Niemczech

Krankenversicherung

Krankenversicherung

ubezpieczenia

ubezpieczenia w Niemczech bez udziału własnego

Versicherung

ubezpieczenie Versicherung
my Polacy

ubezpieczenie

ubezpieczenia w Niemczech od 49,00 €, bez badań lekarskich

ubezpieczenia w Niemczech

Krankenversicherung ubezpieczenie zdrowotne bez nadpłacania składek

Krankenversicherung

Krankenversicherung

ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla Polaków

ubezpieczenie

ubezpieczenia

my-polacy

ubezpieczenia-w-niemczech

Krankenversicherung

Versicherung

my-polacy

ubezpieczenie

ubezpieczenia

ubezpieczenia-w-niemczech

Krankenversicherung

Versicherung

ubezpieczenia

ubezpieczenie

Versicherung

Krankenversicherung

ubezpieczenia-w-niemczech

my-polacy

my-polacy

Krankenversicherung

Versicherung

ubezpieczenie

ubezpieczenia

ubezpieczenia-w-niemczech

Krankenkasse

Jeder möchte nach neuesten medizinischen Standards versorgt werden. Wer dafür auch mehr ausgeben möchte, wählt eine private Krankenversicherung. Die Tarife hängen nicht vom Einkommen ab, sondern werden aufgrund mehrerer Faktoren individuell berechnet. Darüber hinaus unterscheidet sich eine private Krankenversicherung auch bei den Leistungen deutlich von der gesetzlichen.

In Deutschland können Krankheitskosten entweder über die gesetzliche Krankenkasse (GKV) oder die private Krankenversicherung (PKV) abgesichert werden. Dabei bestehen zwischen beiden Versicherungssystemen gravierende Unterschiede.So gehört die gesetzliche Krankenversicherung zum Sozialversicherungssystem in Deutschland, wodurch Arbeitnehmer pflichtversichert sind. Nur dann, wenn die Jahresarbeitsentgeltgrenze bzw. die Versicherungspflichtgrenze in drei aufeinander folgenden Jahren überschritten wird, entfällt die Versicherungspflicht, so dass ein Wechsel in die private Krankenversicherung möglich ist.

my Polacy